Skip to main content

Adres: ul. Targowa 5, 70-634 Szczecin

 tel. 91 312 82 96

NASZE SZKOLENIA

OSM North spełniając wymagania Międzynarodowej Konwencji STCW 78 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, realizując programy szkoleń zawarte w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oferuje

1. Podstawowe przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony:

• w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
• w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
• w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
• w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
• w zakresie problematyki ochrony na statku
• w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej – wyższy
• w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
• w zakresie ochrony przeciwpożarowej- stopień wyższy
• w celu uzyskania świadectwa ratownika
• dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
• przeszkolenie oficera ochrony statku

2. Uaktualniające przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony.

• przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
• przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
• przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
• przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika
• przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

Dodatkowe przeszkolenia specjalistyczne:

• w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych
• w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu
• oficer ochrony obiektów portowych /PFSO/
• oficer ochrony armatora /CSO/
• szkolenie dydaktyczne dla instruktorów

Zasady prowadzenia szkoleń

 • Kursant wybiera rodzaj szkolenia wg swoich potrzeb.
 • Osoba szkolona jest zobowiązana do wniesienia opłaty za kurs przed szkoleniem lub w jego trakcie, nie później jednak niż do ostatniego dnia zajęć.
 • Jeżeli osoba szkolona zalega z opłatą OSM North ma prawo przekazać wierzytelność firmie zewnętrznej.
 • Opłata za kurs nie podlega zwrotowi, jeśli Kursant odbył co najmniej połowę szkolenia.
 • OSM North ma obowiązek prowadzić szkolenia zgonie z programami szkoleń zawartymi w Dz.U. 2014 poz.239 pozwalającymi uzyskać Kursantowi dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń wydane przez Urząd Morski.
  Uczestnik szkolenia ma obowiązek realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych wg wytycznych zawartych w programie kursu, stosując się przy tym do poleceń Dyrektora i wykładowców , zachowując się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 • Osoby szkolące się zobowiązane są do przestrzegania obostrzeń związanych z COVID19
 • Wszelkie uwagi dotyczące szkoleń i funkcjonowania ośrodka można zgłaszać w biurze OSM North.
 • Wszelkie sprawy nie ujęte w ww. zasadach podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego

Wymagania wstępne

 • Szkolenie w zakresie Indywidualny Technik Ratunkowych – uaktualnienie → posiadanie certyfikatu ITR przeterminowanego nie dłużej niż rok oraz minimum 6 miesięcy praktyki w ostatnich pięciu latach na statkach morskich
 • Szkolenie w zakresie Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego – uaktualnienie → posiadanie certyfikatu ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego przeterminowanego nie dłużej niż rok oraz minimum 6 miesięcy praktyki w ostatnich pięciu latach na statkach morskich
 • Szkolenie w zakresie Ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego → posiadanie aktualnego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
 • Szkolenie w zakresie Ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego – uaktualnienie → posiadanie certyfikatu ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego przeterminowanego nie dłużej niż rok oraz minimum 6 miesięcy praktyki w ostatnich pięciu latach na statkach morskich
 • Szkolenie na świadectwo Ratownika → posiadanie aktualnego certyfikatu ITR oraz posiadanie minimum 6 miesięcy praktyki na statkach morskich, proszę przygotować 1 zdjęcie
 • Szkolenie na świadectwo Ratownika – uaktualnienie → posiadanie certyfikatu Ratownika przeterminowanego nie dłużej niż rok oraz minimum 6 miesięcy praktyki w ostatnich pięciu latach na statkach morskich, proszę przygotować 1 zdjęcie
 • Szkolenie na świadectwo Starszego Ratownika → posiadanie aktualnego certyfikatu Ratownika, proszę przygotować 1 zdjęcie
  Szkolenie na świadectwo Starszego Ratownika – uaktualnienie → posiadanie certyfikatu Starszego Ratownika przeterminowanego nie dłużej niż rok oraz minimum 6 miesięcy praktyki w ostatnich pięciu latach na statkach morskich, proszę przygotować 1 zdjęcie
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej → posiadanie certyfikatu elementarnych zasad udzielania pomocy medycznej
  Szkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej na statku → posiadanie certyfikatu udzielania pomocy medycznej
 • Szkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej na statku – uaktualnienie → posiadanie certyfikatu sprawowanie opieki medycznej na statku przeterminowanego nie dłużej niż rok oraz posiadanie certyfikatów elementarnej pomocy medycznej i pierwszej pomocy medycznej
 • Szkolenie w zakresie Oficera Ochrony Statku → posiadanie minimum rok praktyki na statkach morskich, proszę przygotować 1 zdjęcie
  Szkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i chemikaliów stopnia podstawowego → posiadanie aktualnego certyfikatu zintegrowanego w zakresie bezpieczeństwa, proszę przygotować 1 zdjęcie
 • Szkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozy gazów skroplonych stopnia podstawowego → posiadanie aktualnego certyfikatu zintegrowanego w zakresie bezpieczeństwa, proszę przygotować 1 zdjęcie